Upravljanje zgradama

Upravljanje zgradama kompleksan je i zahtjevan posao koji iziskuje veliku vještinu i umijeće na samom terenu, ali i u uredu. No, kad se posao dobro organizira, ništa nije problem.

Upravljanje zgradama je umijeće gospodarenja nekretninom s ciljem očuvanja i povećanja njezine vrijednosti, te je naš zadatak učiniti Vašu zgradu ugodnom za život.

U opsegu našega posla briga je o zgradi, ali i o zemljištu koje pripada zgradi. Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima određeno je da svaka zgrada mora imati upravitelja koji je registriran za tu djelatnost. Upravitelj upravlja zgradom, održava je, prikuplja pričuvu za zgradu te obavlja i sve druge poslove koje mu povjere suvlasnici.

Suvlasnici su, prema zakonu, u jednoj vrsti zajednice – suvlasničke zajednice. U toj su se zajednici, pored ostalog, dužni brinuti za nekretninu u cijelosti (također i za zajedničke dijelove, uređaje, itd.). Izvor prihoda kojim se osigurava i ostvaruje briga suvlasničke zajednice za njenu nekretninu jest pričuva. No, osim novčane osnovice, za kvalitetno upravljanje potrebna je i kakvoća svijesti o posjedovanju nekretnine i izvršavanju prava i obveza koje iz toga proizlaze.

Prema tome, a u našim mogućnostima je sve od navedenog, nudimo vam: